Opis projektu

Stowarzyszenie na rzecz Europejskiej Pracy Społecznej, Edukacji i Szkoleń VESBE (Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e. V.) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową zarządza projektem Badania eksploracyjnego dotyczącego kształcenia zawodowego w Polsce. Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie zajmuje się implementacją naukową projektu.
Partnerzy projektu identyfikują możliwości wprowadzenia najważniejszych elementów dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. W oparciu o wyniki badania eksploracyjnego opracowane zostaną perspektywy i pomysły dla uczestniczących w procesie kształcenia partnerów społecznych, zainteresowanych stron i zakładów, mające na celu zainicjowanie procesów optymalizacji zakładowego kształcenia zawodowego. Nowe perspektywy będą miały na celu: a) przedstawienie pomysłów w ramach strategii oświatowej w zakresie rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce, b) dopasowanie potrzeb związanych z kształceniem w polskich zakładach pracy i istniejących, niemieckich wzorów ofert kształcenia oraz c) stworzenie koncepcji na poziomie zakładowym, które będą dostosowane do potrzeb związanych z procesem pozyskiwania nowych kwalifikacji w sektorze kształcenia zawodowego.

Badanie koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz na wybranych niemieckich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Polsce.
Przewidziane etapy prac:

  1. analiza celów strategii edukacyjnej w odniesieniu do rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce, przy szczególnym uwzględnieniu metodologii kształcenia dualnego (aktualne tendencje rozwoju i strategie, mocne i słabe strony kształcenia zawodowego, potencjał dla podmiotów dokształcających z Niemiec)
  2. analiza edukacyjnych potrzeb przedsiębiorstw w Polsce w odniesieniu do zawodów o najwyższym potencjale rozwoju
  3. analiza celów i postawy partnerów społecznych w Polsce (organizacji pracodawców, przedsiębiorców, izb, związków zawodowych) w zidentyfikowanych, kluczowych sektorach
  4. sformułowanie wyników i wniosków dla wymogów polskiego systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rozwoju dualnego kształcenia zawodowego w kontekście celów strategii edukacyjnej
  5. opracowanie konkretnych rekomendacji dla działań w zakresie dualnego systemu kształcenia zawodowego
  6. ocena perspektyw dla transferu doświadczeń w odniesieniu do podmiotów kształcenia, przedsiębiorstw i partnerów społecznych w Polsce i w Niemczech